Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach 

 

              Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział  w Przemyślu, jako jedna z form pomocy osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Miasto Przemyśl i powiat przemyski. Organizację placówki rozpoczęto w dniu 05.12.2003 r. w wydzierżawionym od Starostwa Powiatowego obiekcie po byłym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Korytnikach, Natomiast uroczysta inauguracja miała miejsce dnia 30.03. 2004 r. 

Warsztat działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną tj. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Procesem rehabilitacji społecznej i zawodowej objętych jest 77 uczestników.

Terapia odbywa się w 15 pracowniach

Pracownia artystyczno - użytkowa

               Pracownia artystyczno-użytkowa ma na celu poszerzanie wiedzy na temat rzemiosła użytkowego jak również poszukiwania nowych technik i metod terapeutycznych poprzez łączenie ich ze sobą. Pozwala to na stworzenie wyjątkowych prac. Pracownia ma charakter zmienny wynikający     z kreatywności i pomysłowości uczestników. Program pracowni obejmuje m.in:

 • Zdobywanie umiejętności tworzenia przedmiotów dekoracyjnych jak wianki  i kompozycje kwiatowe ozdoby świąteczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych, pasmanteryjnych oraz różnorodnych materiałów wykorzystywanych w zdobnictwie
 • Zastosowanie farb kredowych i akrylowych wykorzystywanych m.in. podczas renowacji mebli oraz zdobienia przedmiotów użytkowych takich jak: stoliki, pudełka, szafki na klucze, listowniki, doniczki, skrzynie, lampy itp.
 • Zabawki, Patchworki, Hafty, Papierowa wiklina, Origami, Flowerbooks,
 • Sztuka wizażu i elementy fryzjerstwa jako współczesny aspekt dbania o wygląd zewnętrzny.

Głównymi celami pracowni są: rozwijanie zainteresowań; poszukiwanie i poznawanie nowych metod i technik pracy; zwiększenie wiary we własne możliwości; poprawa zdolności koncentracji i uwagi; nauka samodzielności poprzez umiejętność dostrzegania własnych błędów; zachęcanie do przejmowania i wykazywania inicjatywy w trakcie zajęć; kształtowanie poczucia estetyki; doskonalenie umiejętności pracy w grupie; kontynuacja treningu ekonomicznego w formie pieniężnej i niepieniężnej; trening i rozwój podstawowych umiejętności, w tym: wyraźnej mowy, czytania, pisania, rozumienia tekstu, liczenia, posługiwania się zegarkiem, poczucia czasu itp., podtrzymywanie aktywności społecznej; poprawa komunikacji werbalnej;

          Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Trening higieniczny został wdrożony, jako stały element zajęć poprzez odpowiednio dobrane i wykorzystywane metody i techniki pracy. Zajęcia realizowane są na podstawie ”Indywidualnego Programu Rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z uczestnikami i rodzinami/opiekunami prawnymi oraz środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym.

Pracownia ceramiczna

          Pracownia ceramiczna w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest miejscem, w którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają możliwość twórczego wyrażania się oraz rozwijania swoich umiejętności poprzez pracę z gliną. Jest  wyposażona w narzędzia i materiały potrzebne do pracy    z tworzywem jakim jest glina np. stoły do pracy, koło garncarskie, piec do wypału ceramiki. Narzędzia do modelowania i dekorowania, szkliwa oraz farby ceramiczne. Uczestnicy mają możliwość nauki i doskonalenia umiejętności garncarskich. Mogą oni tworzyć różne przedmioty: takie jak misy, talerze, wazony, donice, patery, figurki i inne ozdoby ceramiczne. Proces tworzenia ceramiki jest interaktywny i angażuje uczestników w formowanie, modelowanie i dekorowanie gliny.

         Pracownia ta ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności manualnych, kreatywności, wyobraźni uczestników, ale także promowanie ich samodzielności, pewności siebie i poczucia własnej wartości. Praca z gliną może mieć działanie terapeutyczne, pomagając osobom z różnymi deficytami w redukcji stresu, poprawie koncentracji, koordynacji ruchowej oko-ręka. Pomaga także w wyrażaniu emocji zarówno pozytywnych jaki negatywnych poprzez wyraz w pracach. Jest miejscem, w którym uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne i radośnie spędzać czas, jednocześnie odnosząc korzyści zdrowotne i psychospołeczne.

Pracownia florystyczna

                    Pracownia florystyczna uwrażliwia uczestników na piękno otaczającego świata, piękno przyrody, fascynuje ich piękno, różnorodność barw i kształtów. W pracowni przenosimy się w świat flory poprzez dotyk i wzrok. Florystyka przynosi satysfakcję i pozwala puszczać wodze fantazji, świat jest cudnym ogrodem i wielka szkoda, że nie zawsze potrafimy to dostrzec. Rozwijamy koordynację wzrokowo- ruchową i wyobraźnię przestrzenną. Dzięki różnorodności technik każdy z uczestników może odkryć swój niepowtarzalny potencjał oraz wyrazić ekspresję twórczą. Wspólnie pracując uczymy się efektywnej współpracy w grupie. Wykonując prace nabywamy umiejętności praktyczne przydatne w życiu wykorzystujemy do tego kwiaty żywe i sztuczne, a także wszystko co daje natura: wierzbę, szyszki, mech, korę, orzechy, owoce, siano i słomę. Poprzez twórczość w pracowni uczestnicy terapii rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą zdolności manualne, pamięć, zdolność koncentracji uwagi, poszerzają krąg zainteresowań wykorzystując własne, często ukryte zdolności, pomysły i wyobraźnię. W pracy wykorzystywane są różnorodne formy i metody terapii dostosowane do osobowości, charakteru i stopnia niepełnosprawności. Najważniejsze są jednak metody, które pobudzają ekspresję twórczą. Z pasji do piękna i sztuki powstaje coś gustownego, oryginalnego i niepowtarzalnego. Czarujemy coś z niczego, znalezionego, starego i nikomu już niepotrzebnego.

Piękno, Pasja, Precyzja- te słowa najlepiej określają pracownię i to co w niej robimy.

Pracownia gospodarstwa domowego

       Celem pracowni gospodarstwa domowego jest wyrabianie zaradności życiowej, poprawa samodzielności i samoobsługi w życiu codziennym, umiejętność organizacji i prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.

Ważną rolę pełni nauka przygotowywania i wydawania różnorodnych potraw wg zasad zdrowego żywienia, planowanie menu, umiejętność posługiwania się sprzętem i urządzeniami agd, nakrywanie i dekorowanie stołu, obsługa gości , przygotowywanie imprez okolicznościowych, dobór środków czyszczących przy wykonywaniu prac porządkowych, właściwe sposoby prania.

Nauka zasad dobrego wychowania, zachowania się przy stole , dekorowania stołu, kelnerowania, zachowań konsumenckich, umiejętności społecznych w domu , w sklepie , w środowisku społecznym, pełnienie ról i wykonywanie zadań społecznych  jest również na ważnym miejscu.

Rolą pracowni jest  możliwie jak najpełniejsze przygotowanie do samodzielnej egzystencji i samostanowienia o sobie.

Zajęcia w pracowni wywierają pozytywny wpływ na samopoczucie, poczucie własnej wartości, uczą odpowiedzialności, zaradności, cierpliwości, rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy.

Pracownia komputerowa

   Pracownia komputerowa w WTZ w Korytnikach to miejsce, w którym osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z komputera i rozwijania swoich umiejętności w obszarze technologii.

     Pracownia komputerowa jest wyposażona w zestawy komputerowe, drukarki, skanery, a także oprogramowanie specjalistyczne dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Są to programy edukacyjne, interaktywne gry terapeutyczne, narzędzia do komunikacji alternatywnej i wspomaganej, programy treningowe do nauki umiejętności życiowych oraz aplikacje do rozwijania umiejętności społecznych.

     Celem pracowni komputerowej jest umożliwienie uczestnikom rozwijania umiejętności takich jak: obsługa komputera, korzystanie z internetu, tworzenie i edytowanie dokumentów, nauka pisania na klawiaturze, nauka podstawowych programów komputerowych i wiele innych. Działania te mają na celu zwiększenie niezależności, integrację społeczną oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do życia w cyfrowym świecie.

     W pracowni komputerowej prowadzi się również terapię, która wykorzystuje technologię jako narzędzie do pracy nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Obejmuje ona trening umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie zdolności koncentracji i spostrzegawczości oraz poprawę koordynacji ruchowej poprzez gry i programy interaktywne.

Pracownia krawiecko - hafciarska

Pracownia krawiecko – hafciarska rozwija umiejętności krawiecko – hafciarskie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych realizują zadania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników. W tej pracowni uczą się szycia ręcznego, maszynowego haftowania różnymi technikami, konserwacji wyrobów gotowych oraz oszczędnego gospodarowania materiałami i dodatkami krawieckimi. Poza tym są tu szyte stroje teatralne do różnych widowisk. Zapoznają się również z projektowaniem modeli i sporządzaniem form odzieżowych. Edukacja w tej dziedzinie daje duże możliwości. Kształtuje umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i przyborami w celu ich wykorzystania. Rozwija cechy takie jak: wytrwałość, dokładność, kreatywność i odpowiedzialność za przyjęcie do realizacji zadania. Rozbudza aktywność społeczną, poszerza zainteresowania. Kształtuje właściwe formy komunikowania się i budowania więzi z innymi uczestnikami. Uczy samodzielności, w związku z czym wzrasta u uczestnika warsztatu poczucie własnej wartości.

Pracownia kulinarna

          Udział w niej pozwala uczestnikom na nabycie nowych lub podtrzymywanie dotychczasowych umiejętności radzenia sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego np. robienie zakupów, planowanie wydatków, przygotowanie posiłków i ich spożywanie, układanie jadłospisów. Zwiększa lub utrzymuje wydolność fizyczną i psychiczną, pozwala być coraz bardziej samodzielnym, daje większe zadowolenie z życia i poprawia samoocenę. Zajęcia w pracowni kulinarnej umożliwiają nabycie umiejętności planowania budżetu, przygotowanie potraw zgodnie z zasadami żywienia, korzystania z urządzeń ułatwiających pracę np. ze zmywarki, blendera , miksera, kuchenki mikrofalowej itp. Jednym z działań w pracowni jest prowadzenie treningu ekonomicznego (orientację w dochodach osób, orientacje w wydatkach, w cenach towarów i sposób gospodarowania finansami, robienie zakupów i jakie trudności mogą wynikać w czasie robienia zakupów, sposoby oszczędnego gospodarowania finansami).             Uczestnicy w pracowni przygotowują zupy, dania obiadowe, różne surówki, ciasta, ciastka, wykonują wstępnej obróbki produktów – mycie, siekanie, porcjowanie ucieranie itp. Podczas zajęć uczą się jakie składniki należy przygotować do danej potrawy, odmierzyć ilości, rozróżnić przyprawy oraz ich zastosowanie. Poznają wartości odżywcze owoców i warzyw, a także zasady zdrowego żywienia. Zwracają uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz higieny podczas pracy w kuchni. W pracowni kulinarnej uczymy rozpoznawania i rozróżniania różnych produktów spożywczych oraz przypraw, za pomocą zmysłu dotyku smaku i węchu. Wszyscy uczestnicy wdrażani są do sprzątania i zmywania naczyń po zajęciach. Znaczną część pracy poświęcają na prace porządkowe w pracowni. Uczestnicy pomagają w przygotowaniu uroczystości świątecznych. Uczą się dekoracji oraz zasad prawidłowego nakrywania do stołu. Zajęcia obejmują swym zakresem naukę używania specjalistycznego sprzętu gastronomicznego.

Pracownia muzyczna

Pracownia muzyczna rozwija ekspresję sceniczną uczestników, kształtuje poprawną emisję głosu i dykcję. Tu uczestnik uczy się kroków tanecznych  i realizacji powierzonej roli. Muzyka sprawia im radość, kształtuje wyobraźnię i daje poczucie oderwania od szarej codzienności. Praca w grupie pozwala budować poprawne relacje społeczne, poznawać znanych artystów i inne zespoły sceniczne. Uczestnicy zwiedzają nowe miejsca oraz integrują się z podopiecznymi podobnych placówek dzięki występom przygotowanym wspólnie z pracownią teatralno- muzyczną.

Pracownia ogrodnicza

Głównym celem rehabilitacji w pracowni ogrodniczej jest zdobywanie wiedzy z zakresu ogrodnictwa oraz rozwój umiejętności z zakresu:

 •  przestrzegania przepisów BHP w trakcie prac ogrodniczych
 • hodowli i pielęgnacji roślin doniczkowych
 • podstawowych operacji technologicznych jak siew nasion, pikowanie,
 • planowania nasadzeń na rabatach oraz w donicach, skrzynkach,
 • formowania i cięcia krzewów ozdobnych,
 •  prac porządkowych wynikających ze zmienności pór roku,
 • rozumienia zjawisk występujących w przyrodzie,
 • dbania o środowisko naturalne,
 • konserwacji narzędzi oraz porządkowania pomieszczeń magazynów ogrodniczych.

Zajęcia w ogrodzie prowadzone są od wczesnej wiosny do jesieni z uwzględnieniem zasad kalendarza prac ogrodnika. W okresach przedświątecznych pracownia wykonuje stroiki okolicznościowe:  bożonarodzeniowe, wielkanocne, wianki, wiązanki i kompozycje funeralne. Powstają również dekoracje do przedstawień i inscenizacji teatralnych. Uczestnicy pod okiem terapeuty poznają technikę wymarłego rzemiosła tradycyjnego jaką jest „bibułkarstwo”, wykonując kwiaty z bibuły i krepiny oraz palmy wielkanocne.

Prace w ogrodzie powodują poprawę kondycji fizycznej uczestników, sprawności manualnej, motorycznej i psychofizycznej oraz uczą dobrej współpracy w grupie. Kontakt z przyrodą wpływa na poprawę rozwoju emocjonalnego. Codzienne przebywanie wśród roślin działa uspokajająco, redukuje przewlekły stres oraz poprawia funkcjonowanie całego organizmu.

Pracownia plastyczna I

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w pracowni plastycznej I jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, wyrobienie umiejętności posługiwania się przyborami i materiałami plastycznymi, wzbogacenie sposobu wyrażania myśli, przeżyć, emocji, rozwijanie ekspresji twórczej i odtwórczej, odreagowywania negatywnych emocji. Uczestnicy w pracowni plastycznej I poznają nowe formy i techniki plastyczne tj. rysunek, malarstwo, grafika, frottage, linoryt oraz techniki mieszane. Wykonywane są również wyroby okolicznościowe na kiermasz, dekoracje pomieszczeń, scenografie i rekwizyty do uroczystości w WTZ oraz prace, które biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Proponowane formy i techniki plastyczne dostosowane są do możliwości i zainteresowań podopiecznych. Poprzez obcowanie ze sztuką nasi uczestnicy w sposób aktywny doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, podtrzymują i rozwijają sprawność manualną, precyzję i poczucie estetyki, kształtują cechy cierpliwości i staranności w wykonywaniu prac oraz umiejętność pracy w grupie. Zajęcia artystyczne także pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestnika, powodując wyciszenie i odreagowanie negatywnych emocji, obniżenie wewnętrznego napięcia oraz zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną. Poprzez udział w konkursach nasi podopieczni są wielokrotnie nagradzani oraz uczestniczą w wystawach i wernisażach, gdzie wystawiane są ich niepowtarzalne prace.

Pracownia plastyczna II

           Mottem przewodnim są słowa Oscara Wilde’a, iż „ Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić”. Każdego dnia, w pocie czoła, staramy się dowieść prawdziwości tego stwierdzenia. Wyrażamy siebie i swoje emocje wykorzystując różnorodne dziedziny plastyczne. W naszej pracowni stosujemy techniki malarskie takie jak: akryl na różnym podłożu, pastele olejne oraz suche, akwarele. Tworzymy grafiki techniką druku wypukłego jak np. Wykorzystujemy techniki rysunkowe, wykonując prace za pomocą węgla, ołówka i różnego rodzaju kredek. Nie ustajemy również w poszukiwaniach coraz to nowych technik własnych. Produkujemy stroiki okolicznościowe metodą manufaktury, wytwarzając ręcznie poszczególne elementy. Współuczestniczymy w przygotowywaniu scenografii oraz rekwizytów do przedstawień teatralnych, wystawianych na terenie warsztatu, a także poza nim. Zajmujemy się wystrojem wnętrz podczas organizowania licznych imprez okolicznościowych.

Nasi podopieczni są wielokrotnymi laureatami licznych, ogólnopolskich konkursów plastycznych oraz uczestnikami wystaw i wernisaży, gdzie mogą dumnie prezentować swoje prace.

Ekspresja artystyczna oprócz niewątpliwego polepszania funkcji manualnych pomaga w zniwelowaniu wewnętrznego napięcia, odreagowaniu negatywnych emocji, a także daje poczucie sprawczości i pozwala odzyskać wiarę w siebie i swoje umiejętności. Systematyczna praca w grupie pozwala rozwijać kompetencje społeczne oraz zawodowe niezbędne do przyszłego zatrudnienia.

Pracownia porządkowo - gospodarcza

Pracownia porządkowo-gospodarcza za główny cel stawia sobie nabywanie i utrwalanie umiejętności wykonywania prac porządkowych i utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Warsztatu (łazienek , pomieszczeń sanitarnych , holu, korytarzy , oraz terenu przed wejściem do budynku, na bloku A i B, a także w pracowni). Codzienne systematyczne wykonywanie prac porządkowych tj.: mycie, dezynfekowanie, zmiatanie, wycieranie, odkurzanie. Czynności rozwijają w uczestniku takie cechy jak cierpliwość, wytrwałość, dokładność. Wyrabiają nawyk dbania o bezpieczeństwo, zachowania czystości na stanowisku pracy oraz odpowiedzialności za przyjęte do realizacji zadanie.

Każdy z uczestników ma możliwość poznania i nauki obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pracowni, zaczynając od podstawowych typu miotła, mop, odkurzacz, do bardziej  udoskonalonych jak myjka parowa, mop parowy, odkurzacz czyszcząco- piorący.

Zapoznają się również z przestrzeganiem zasad BHP, stosują odzież zamienną, uczą się bezpiecznie i oszczędnie gospodarować środkami chemicznymi, detergentami. Po pewnym czasie znają ich zastosowanie i wiedzą w jakim celu je stosować. Nabywają umiejętność segregacji śmieci i dbania o środowisko naturalne.

W pracowni porządkowo- gospodarczej uczestnicy wykonują również drugi etap pracy jakimi są zajęcia manualne. Przygotowują kartki świąteczne na potrzeby Warsztatu, wykonują technikę malowania obrazów na szkle, gdzie rozwijają swoje zdolności manualne. Pracownia ma na celu przede wszystkim przygotowanie uczestników do nabycia, utrwalania i wykorzystywania wiedzy w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej.

Pracownia techniczno - konserwatorska

               Pracownia techniczno-konserwatorska to specjalne miejsce, gdzie osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają możliwość uczestnictwa w pracach remontowych, konserwatorskich oraz wykonywania różnych przedmiotów użytkowych dnia codziennego. Uczestnicy zdobywają umiejętności odpowiedniego doboru materiałów (dla danej czynności) i odpowiedniego ich wykorzystania. Dbają o porządek w miejscu pracy,              a także uwrażliwiani są na zasady bezpieczeństwa.

         Pracownia angażuje uczestników w aktywność fizyczną, rozwija umiejętności manualne i pozwala na wyrażanie kreatywności, uczestnicy mogą również czerpać satysfakcję i poczucie spełnia z widocznego efektu swojej pracy.

Wartości terapeutyczne:

 • Podtrzymywanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami w celu takiego ich wykorzystania, aby stanowiły bodziec do wyrażania twórczej ekspresji.
 • Uczenie nowych technik i wskazywanie na możliwość ich łączenia.
 • Zwrócenie uwagi na estetykę, na konieczność dbania o środowisko.
 • Uczenie koncentracji, odreagowania złych napięć, usprawnianie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, dokładność.
 • Wyrabianie nawyku dbania o bezpieczeństwo, zachowania czystości na stanowisku pracy oraz odpowiedzialności za przyjęte do realizacji zadanie.

 

Pracownia technik różnych

Pracownia technik różnych prowadzi rehabilitację zawodową poprzez dostosowywanie technik pracy do możliwości, zainteresowań i zdolności uczestników. Bazując na powyższych rzeczach wykonujemy np. kartki okolicznościowe, biżuterie, różance, oprawy dokumentów, prace dziewiarskie różnego zastosowania, opakowania na prezenty, prace dekoratorskie i in. prace. Wykonując poszczególne prace stosujemy różne techniki pracy o zróżnicowanym stopniu trudności i zaawansowania. Uczestnicy mogą ćwiczyć funkcje wykonawcze, poznawcze i doskonalić procesy emocjonalne, bezpośrednio przez pracę jak i przez kontakt interpersonalny z innymi uczestnikami pod kierunkiem instruktora terapii. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest przy każdej czynności wymagającej współpracy i kontaktu z drugim człowiekiem, jak i przy okazji imprez i wyjazdów organizowanych w WTZ. Wykorzystywanie wszystkich okazji do prowadzenia tego typu działań wspiera osobistą zaradność, pobudza aktywność społeczną, zapobiega izolacji jednostki, przygotowuje do lepszego pełnienia ról społecznych. Między typowymi zajęciami prowadzone są treningi:

 • trening ekonomiczny
 • higieny osobistej
 • utrzymywania wiadomości szkolnych i in.

Prowadzone treningi są uzależnione od potrzeb indywidualnych uczestników.

Wszelkie prowadzone działania maja przyczynić się do lepszego funkcjonowania uczestnika w środowisku społecznym i zawodowym.

Pracownia rehabilitacji ruchowej

Głównym zadaniem pracowni rehabilitacji ruchowej jest podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej organizmu oraz zwiększanie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych.

Dodatkowymi celami są:       

 • zwiększenie siły mięśniowej i zakresu ruchu w stawach  
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • kształtowanie postaw współdziałania w zespole podczas zabaw i gier zespołowych
 • uaktywnianie nerwowo-mięśniowe
 •  poprawa zdolności organizmu

Zajęcia dostosowane są pod względem trudności do możliwości psychofizycznych, umiejętności oraz poziomu sprawności uczestników. W ramach zajęć kształtowane i rozwijane są poszczególne cechy motoryczne takie, jak: szybkość, siła, skoczność, gibkość, wytrzymałość, zwinność, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Zajęcia podzielone są na część grupową i indywidualną. Oprócz ćwiczeń ogólnousprawniających odbywają się również ćwiczenia: oddechowe, relaksacyjne, rozciągające oraz ćwiczenia na siłowni. Rozgrywane są też zawody sportowe, gry zespołowe ( piłka nożna, ping pong, koszykówka, siatkówka), nauka Nordic Walking oraz wyjścia na tradycyjne spacery. W ramach rehabilitacji prowadzi się też przygotowania do turniejów i zawodów sportowych. Nasi podopieczni bardzo chętnie biorą w nich udział i mogą pochwalić się wieloma pucharami oraz dyplomami z różnych imprez sportowych.

Wspólna forma rehabilitacji pozytywnie wpływa na komunikację i poprawę relacji między uczestnikami, redukuje stres i napięcie, podnosi samoocenę i wiarę we własne możliwości, a dzięki grom zespołowym rozwija się umiejętność współpracy i współzawodnictwa.

Uczestnicy objęci są również specjalistyczną opieką psychologiczną, rehabilitanta ruchowego i medyczną.  Zajęcia prowadzą instruktorzy terapii zawodowej, psycholog i rehabilitant.

Działalność warsztatu finansowania jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Powiatu Przemyskiego oraz środków TWK Oddział w Przemyślu.

 

Rekrutacja uczestników odbywa się na pisemny wniosek kandydata lub jego opiekuna prawnego na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym z wynikającym z niego wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. W warsztacie przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (m.in na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich i psychologicznych). Ostateczna decyzja o przyjęciu podejmowana jest przez Radę Programową warsztatu, po wcześniejszym uzgodnieniu kandydatury z PCPR. 

Rehabilitacja

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, przygotowywanym dla uczestnika przez Radę Programową warsztatu  na okres przeciętnie półroczny. Warsztat zapewnia niezbędne warunki do pełnej realizacji programu indywidualnego. Uczestnicy, którzy w ramach indywidualnego programu biorą udział w treningu ekonomicznym  mogą otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe. Wysokość tych środków oraz ich przeznaczenie ustala dla każdego uczestnika Rada Programowa.

Raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i co pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.. Nie rzadziej niż co 3 lata dokonywana jest kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji

Każdy uczestnik jest objęty Indywidualnym Programem Rehabilitacji opracowanym na okres 6 miesięcy tj, na czas uczestnictwa  w danej pracowni. Rada Programowa nie tylko ocenia predyspozycje społeczno-zawodowe uczestnika, ale również dokonuje kompleksowej oceny  rehabilitacji uczestnika po 3-letnim okresie jego uczestnictwa w zajęciach.

Uczestnicy mają zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do siedziby WTZ samochodami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Co, oprócz zajęć ?

Od początku funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej kultywowane były tradycje religijne,  święta narodowe i zwyczaje regionalne. Do najważniejszych z nich należą: Spotkania Opłatkowe, Rekolekcje Wielkopostne, Droga Krzyżowa, Dzień Matki, Dzień Papieski, Święto Niepodległości. Uczestnicy biorą udział w licznych wycieczkach po kraju i poza granicami, w okresie wakacji wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, aktywnie uczestniczą w konkursach plastycznych, zawodach i olimpiadach sportowych, jak również w festiwalach i przeglądach teatralnych, artystycznych i innych przedsięwzięciach mających na celu pełniejszą integrację zarówno z mieszkańcami najbliższego środowiska, jak również z młodzieżą ze szkół i z uczestnikami innych instytucji. W planach  na najbliższą przyszłość zależy nam na poszerzaniu  działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, uwzględniając potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i uczestników WTZ. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach

Korytniki 14

37-741 Krasiczyn

Email: wtz.korytniki@poczta.fm

Tel: 16 671-83-14

Tel: +48 665-201-030