Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach 

 

              Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział  w Przemyślu, jako jedna z form pomocy osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Miasto Przemyśl i powiat przemyski. Organizację placówki rozpoczęto w dniu 05.12.2003 r. w wydzierżawionym od Starostwa Powiatowego obiekcie po byłym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Korytnikach, Natomiast uroczysta inauguracja miała miejsce dnia 30.03. 2004 r. 

Warsztat działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną tj. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Procesem rehabilitacji społecznej i zawodowej objętych jest 77 uczestników.

Aktualnie zajęcia odbywają się w 15 pracowniach:

 • Gospodarczo-porządkowa
 • Artystyczno-uzytkowa
 • Florystycznej
 • Muzycznej
 • Plastycznej I
 • Techniczno-konserwatorskiej
 • Technik różnych
 • Ogrodniczej
 • Ceramicznej
 • Teatralno-muzycznej
 • Krawiecko-hafciarskiej
 • Komputerowej
 • Plastycznej II
 • Gospodarstwa domowego
 • Kulinarnej

Uczestnicy objęci są również specjalistyczną opieką psychologiczną, rehabilitanta ruchowego i medyczną.  Zajęcia prowadzą instruktorzy terapii zawodowej, psycholog i rehabilitant.

Działalność warsztatu finansowania jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Powiatu Przemyskiego oraz środków TWK Oddział w Przemyślu.

 

Rekrutacja uczestników odbywa się na pisemny wniosek kandydata lub jego opiekuna prawnego na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym z wynikającym z niego wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. W warsztacie przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (m.in na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich i psychologicznych). Ostateczna decyzja o przyjęciu podejmowana jest przez Radę Programową warsztatu, po wcześniejszym uzgodnieniu kandydatury z PCPR. 

Rehabilitacja

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, przygotowywanym dla uczestnika przez Radę Programową warsztatu  na okres przeciętnie półroczny. Warsztat zapewnia niezbędne warunki do pełnej realizacji programu indywidualnego. Uczestnicy, którzy w ramach indywidualnego programu biorą udział w treningu ekonomiczny  mogą otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe. Wysokość tych środków oraz ich przeznaczenie ustala dla każdego uczestnika Rada Programowa.

Raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i co pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.. Nie rzadziej niż co 3 lata dokonywana jest kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji

Każdy uczestnik jest objęty Indywidualnym Programem Rehabilitacji opracowanym na okres 6 miesięcy tj, na czas uczestnictwa  w danej pracowni. Rada Programowa nie tylko ocenia predyspozycje społeczno-zawodowe uczestnika, ale również dokonuje kompleksowej oceny  rehabilitacji uczestnika po 3-letnim okresie jego uczestnictwa w zajęciach.

Uczestnicy mają zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do siedziby WTZ samochodami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Co, oprócz zajęć ?

Od początku funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej kultywowane były tradycje religijne,  święta narodowe i zwyczaje regionalne. Do najważniejszych z nich należą: Spotkania Opłatkowe, Rekolekcje Wielkopostne, Droga Krzyżowa, Dzień Matki, Dzień Papieski, Święto Niepodległości. 

Uczestnicy biorą udział w licznych wycieczkach po kraju i poza granicami, w okresie wakacji wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, aktywnie uczestniczą w konkursach plastycznych, zawodach i olimpiadach sportowych, jak również w festiwalach i przeglądach teatralna artystycznych i innych przedsięwzięciach mających na celu pełniejszą integrację zarówno z mieszkańcami najbliższego środowiska jak również z młodzieżą ze szkół i z uczestnikami innych instytucji.                                                                                       

W planach  na najbliższą przyszłość zależy nam na poszerzaniu  działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, uwzględnienie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i uczestników WTZ. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach

Korytniki 14

37-741 Krasiczyn

Email: wtz.korytniki@poczta.fm

Tel: 16 671-83-14

Tel: +48 665-201-030