^ Góra

 

 
 

Regulamin rekrutacji dzieci 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie pn. Rozwój działalności Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Nad Jaworem” w Przemyślu.
 
2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.
 
3. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej, Działania 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
4. Projekt jest realizowany w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Nad Jaworem”, ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl.
 
5. Okres realizacji projektu: od 04.06.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
6. Okres objęcia wsparciem uczestników projektu: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
7. Uczestnikami projektu są dzieci (zgodnie z zapisami §2 Zasady rekrutacji dzieci) oraz nauczyciele (zgodnie z zapisami §3 Zasady rekrutacji nauczycieli).

 

§2

Zasady rekrutacji dzieci

1. W ramach projektu zostanie utworzonych 8 nowych miejsc przedszkolnych podzielonych równo na 2 oddziały.
2. Wsparcie dla dzieci w projekcie obejmuje:

a)    realizację podstawy programowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)    realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych (logopedyczne, psychologiczne, terapia EEG Biofeedback, terapia metodą prof. Tomatisa, rewalidacji indywidualnej, fizjoterapia, dogoterapia oraz innych, jeśli zostaną wprowadzone do oferty przedszkola).

3. Podstawowy termin rekrutacji dzieci do przedszkola trwa do 21.12.2018 r.

4. W przypadku, gdy rekrutacja nie zostanie zamknięta w terminie do 21.12.2018 r., rekrutacja będzie prowadzano w sposób ciągły do momentu zamknięcia przez Dyrektora przedszkola lub Prezesa realizatora projektu.

5. Podstawowym dokumentem rekrutacyjnym jest Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

6. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola jest  publikowana na stronie internetowej realizatora projektu oraz udostępniane w jego siedzibie przy ul. Barskiej 15, 37-700 Przemyśl oraz w siedzibie przedszkola przy ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl.

7. Udogodnienia dla rodziców/opiekunów z niepełnosprawnościami zgłaszającymi dzieci do przedszkola:

a)    możliwość wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową,

b)    możliwość odbioru wypełnionych dokumentów przez pracownika realizatora,

c)    pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnym rodzicom/opiekunom słabowidzącym,

d)   inne, nieokreślone wyżej udogodnienia mogą być wprowadzone doraźne zależnie
od bieżących potrzeb.

8. Wymogi formalne, które muszą być spełnione przez dzieci i rodziców/opiekunów:

a)    Wiek dziecka 2,5 – 9 lat,

b)    złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,

c)    dostarczenie orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego oraz orzeczenia
o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) w terminie uzgodnionym z realizatorem,

d)   odbycie spotkania przez rodziców/opiekunów przy udziale dziecka z osobą merytoryczną oraz psychologiem wyznaczonych przez realizatora w celu oceny rozwoju psychofizycznego dziecka,

e)    zaakceptowanie przez rodziców/opiekunów Statutu przedszkola, regulaminu oraz postanowień zawartych w Oświadczeniu uczestnika projektu (oświadczenie jest podpisywane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).

9. Pozytywnie rozpatrywane są wszystkie zgłoszenia, o ile ich liczba nie przekracza liczby dostępnych miejsc przedszkolnych oraz rozwój psychofizyczny danego dziecka pozwala na jego przebywanie w przedszkolu.

10. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę dostępnych miejsc dzieci przyjmowane są w kolejności zgłoszeń z zachowaniem warunków zawartych w pkt. 8.
 
11. Po rozstrzygnięciu postępowania rekrutacyjnego realizator projektu lub Dyrektor przedszkola informuje rodziców lub opiekunów o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
12. Do zajęć dodatkowych są kwalifikowane wszystkie dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych danego rodzaju w ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Specjalne ”Nad Jaworem” w Przemyślu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 

Kontakt: mgr Jadwiga Sienkiewicz – dyrektor przedszkola

tel. 606 124 535

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.