^ Góra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Informacja

Świadczenie w roku 2018 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Numer ogłoszenia: 622938-N-2017 

data zamieszczenia: 27.11.2017

 

OGŁOSZENIE


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Załącznik  nr 1 

OFERTA

Załącznik nr 1a 

Formularz cenowy

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuoraz braku podstaw do wykluczenia

 Załącznik nr 3 

Oświadczenie

Załącznik nr 4 

Oświadczenie

Załącznik nr 5 

Wykaz zrealizowanych usług przewozu

Załącznik nr 6 

Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania

Załącznik nr 7 

Wykaz sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 

 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

UMOWA CZĘŚĆ I 

UMOWA CZĘŚĆ II 

 

 

 

 

 

Świadczenie w roku 2017 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 346941 - 2016

data zamieszczenia: 19.11.2016

 

OGŁOSZENIE