^ Góra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Obszary działań TWK

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Warsztaty Terapii Zajęciowej 


 

Misterium w Nizinach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego organizatorem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu w Niedzielę Palmową przedstawiło mieszkańcom Nizin widowisko plenerowe Misterium Męki Pańskiej. W przedstawieniu wzięło udział 46 niepełnosprawnych uczestników Warsztatu którzy długo pracowali nad uszyciem strojów, wykonywaniem rekwizytów i przygotowaniem ról aktorskich. Rekompensatą za pracę była możliwość pokazania swoich umiejętności szerszej publiczności. Zaproszenie do wystawienia widowiska Warsztat otrzymał od Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i stowarzyszenia „Niziny Razem”  Całe przedsięwzięcie wziął pod swój patronat Wójt Gminy Orły.    

  

 

Niezwykłe Misterium

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego organem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu na Przemyskim Rynku w sobotnie popołudnie 12.03.2016r. wystawił dla mieszkańców miasta Przemyśla widowisko plenerowe „Misterium Męki Pańskiej”. W spektaklu wzięło udział 46 osób niepełnosprawnych, którzy do przedsięwzięcia przygotowywali się przez cały rok, szyli stroje,  konstruowali rekwizyty oraz doskonalili role powierzone im do zagrania. Wysiłek ten pozwolił uczestnikom zrealizować swoje pasje i zamiłowania, a dodatkowo był to znaczny wkład w integrację ze społeczeństwem miasta.