^ Góra
 
 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 

WYKAZ WYKONANYCH AUDYTÓW

Załącznik nr 3

 WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

Załącznik nr 5

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDYTU

Załącznik nr 6

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 

Świadczenie w roku 2017 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 346941 - 2016

data zamieszczenia: 19.11.2016

 

OGŁOSZENIE


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Załącznik  nr 1

OFERTA

 

Załącznik nr 1a

Formularz cenowy

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia

 

 Załącznik nr 3

Oświadczenie

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie

 

Załącznik nr 5

Wykaz zrealizowanych usług przewozu

 

Załącznik nr 6

Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania

 

Załącznik nr 7

Wykaz sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 8

 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

UMOWA CZĘŚĆ I

 

UMOWA CZĘŚĆ II

 
 
Regulamin gromadzenia wydatkowania środków finansowych
na podopiecznych  z 1% OPP Stowarzyszenia
"Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem" oddział w Przemyślu.