^ Góra

 

 

 

 

 

 

 Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W imieniu uczestników i pracowników WTZ Sobótki 23
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia
z powodu nagłej i niespodziewanej śmierci ich syna i brata Artura.
"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą"

 
W imieniu uczestników i pracowników WTZ Sobótki 23
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia
z powodu nagłej i niespodziewanej śmierci ich syna i brata Mateusza.
" Jest coś, co śmierci się opiera To pamięć - ona nigdy nie umiera"
 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdy,
wieloletniej uczestniczki naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach.
W imieniu uczestników i pracowników WTZ w Korytnikach
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja

  

Informacja o realizacji projektu grantowego PFRON pn.:

 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr UEB/000021/09/D z dnia 20 października 2020 roku.

 

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe „Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem” w Przemyślu dla dzieci z autyzmem  i niepełnosprawnościami intelektualnymi”

 

 

Ogłoszenie nr 761125-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: „świadczenie w roku 2021 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.

Obszary działań TWK

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Warsztaty Terapii Zajęciowej 


 

Misterium w Nizinach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego organizatorem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu w Niedzielę Palmową przedstawiło mieszkańcom Nizin widowisko plenerowe Misterium Męki Pańskiej. W przedstawieniu wzięło udział 46 niepełnosprawnych uczestników Warsztatu którzy długo pracowali nad uszyciem strojów, wykonywaniem rekwizytów i przygotowaniem ról aktorskich. Rekompensatą za pracę była możliwość pokazania swoich umiejętności szerszej publiczności. Zaproszenie do wystawienia widowiska Warsztat otrzymał od Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i stowarzyszenia „Niziny Razem”  Całe przedsięwzięcie wziął pod swój patronat Wójt Gminy Orły.    

  

 

Niezwykłe Misterium

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego organem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu na Przemyskim Rynku w sobotnie popołudnie 12.03.2016r. wystawił dla mieszkańców miasta Przemyśla widowisko plenerowe „Misterium Męki Pańskiej”. W spektaklu wzięło udział 46 osób niepełnosprawnych, którzy do przedsięwzięcia przygotowywali się przez cały rok, szyli stroje,  konstruowali rekwizyty oraz doskonalili role powierzone im do zagrania. Wysiłek ten pozwolił uczestnikom zrealizować swoje pasje i zamiłowania, a dodatkowo był to znaczny wkład w integrację ze społeczeństwem miasta.