^ Góra

  

 

 

 

Otwarcie wystawy „Pomalować świat”

Przemyśl / Krasiczyn w dniu 01.07.2022 r.

Przemyśl ul Rynek 1 

 

Zadaniem PODKARPACKIEGO FESTIWALU OSÓB WYJĄTKOWYCH jest integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami z osobami sprawnymi. Pokazaniem ich działań twórczych oraz dostosowanie aktywności kulturalnych do ich potrzeb. Festiwal jest prestiżową imprezą mającą na celu ograniczenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez występy na scenie, wystawę ich dzieł malarskich oraz szereg działań animacyjnych adresowanych w ich kierunku.

PODKARPACKI FESTIWAL OSÓB WYJĄTKOWYCH przewiduje następujące zadania:

 - Wystawa mobilna „Pomalować Świat” przedstawiająca twórczość malarską podkarpackich  Warsztatów Terapii Zajęciowej przez całe województwo podkarpackie z włączeniem miejscowości naszego regionu. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie od dwóch lat tworzy w swojej instytucji Galerie na Drugim Piętrze, która ukazuje dorobek malarski osób niepełnosprawnych, które pracują
w WTZ na Podkarpaciu. Wystawa, stworzona z reprodukcji obrazów podopiecznych zostanie przewieziona i czasowo prezentowana w wskazanych miejscowościach naszego województwa po wcześniejszych konsultacjach
z władzami miasta i przy współpracy z WTZ w danym regionie.

Wystawa mobilna „Pomalować świat” wypromuje prace i talenty osób niepełnosprawnych, ograniczy izolację społeczną poprzez promowanie malarstwa podopiecznych WTZ i zaprezentuje bogactwo i kunszt niepełnosprawnych artystów.

Poprzez możliwość zaprezentowania bogatego dorobku malarskiego WTZ
w szerszym odbiorze, uświadomi zdrowym ludziom obfitą pracę, przełamie liczne bariery i niedogodności z jakimi na co dzień borykają się twórcy i artyści warsztatów w całym województwie.

Koniec drugiego etapu remontu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

 

W ciągu minionych półtora roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach przeprowadzono szereg inwestycji. Wydano na nie 530 tys. złotych. Z tej kwoty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłożył 320 tys. złotych, powiat przemyski 180 tys. złotych a ok. 40 tys. złotych pochodziło z wkładu własnego Polskiego Towarzystwa Walki Z Kalectwem, oddział w Przemyślu.

Czytaj dalej...

 

Informacja

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu zrealizowało projekt pn. „ Pomoc dla Ukrainy – zakup namiotów” ze środków otrzymanych w ramach darowizny od Fundacji PGE na kwotę 150.000,00 zł 

Zakup a następnie przekazanie namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem nastąpiło w dniu 01 kwietnia 2022 r.
na granicy w Medyce władzom Urzędu Miejskiego we Lwowie i Truskawcu przy udziale Pana Mariusza Majewskiego – rzecznika prasowego PGE Obrót
 
Składamy serdeczne podziękowania za otrzymaną pomoc Fundacji PGE.
 
 

 

 

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

 

 Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja

  

Informacja o realizacji projektu grantowego PFRON pn.:

 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr UEB/000021/09/D z dnia 20 października 2020 roku.

 

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe „Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem” w Przemyślu dla dzieci z autyzmem  i niepełnosprawnościami intelektualnymi”

 

 

Ogłoszenie nr 761125-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: „świadczenie w roku 2021 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.

Obszary działań TWK

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Warsztaty Terapii Zajęciowej 


 

Misterium w Nizinach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego organizatorem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu w Niedzielę Palmową przedstawiło mieszkańcom Nizin widowisko plenerowe Misterium Męki Pańskiej. W przedstawieniu wzięło udział 46 niepełnosprawnych uczestników Warsztatu którzy długo pracowali nad uszyciem strojów, wykonywaniem rekwizytów i przygotowaniem ról aktorskich. Rekompensatą za pracę była możliwość pokazania swoich umiejętności szerszej publiczności. Zaproszenie do wystawienia widowiska Warsztat otrzymał od Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i stowarzyszenia „Niziny Razem”  Całe przedsięwzięcie wziął pod swój patronat Wójt Gminy Orły.    

  

 

Niezwykłe Misterium

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego organem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu na Przemyskim Rynku w sobotnie popołudnie 12.03.2016r. wystawił dla mieszkańców miasta Przemyśla widowisko plenerowe „Misterium Męki Pańskiej”. W spektaklu wzięło udział 46 osób niepełnosprawnych, którzy do przedsięwzięcia przygotowywali się przez cały rok, szyli stroje,  konstruowali rekwizyty oraz doskonalili role powierzone im do zagrania. Wysiłek ten pozwolił uczestnikom zrealizować swoje pasje i zamiłowania, a dodatkowo był to znaczny wkład w integrację ze społeczeństwem miasta.